خم شیشه

نمونه کارهای خم شیشه

همزمان با امکان داشتن انواع پنجره های خم، امکان اجرای همه نوع خم شیشه نیز برای استفاده حداکثری نور ورودی موجود است. با استفاده از خدمات خم شیشه واعظی وین از نمای یکدست و منظره ای وسیع لذت ببرید. در این بخش می توانید برخی از نمونه کارهای خدمات خم شیشه انجام شده در مجموعه واعظی وین را مشاهده کنید.