مشتریان - دکتر علی اکبر اکبری

دکتر علی‌اکبر اکبری

استاد دانشگاه معماری

“خدماتی با شخصیت حرفه‌ای: در نمای کلی مستحکم و در جزئیات ظریف”