فریم لس

نمونه قرارداد خدمات نمای شیشه ای کرتین وال فریم لس

نمونه قرارداد خدمات نمای شیشه ای کرتین وال فریم لس مجموعه واعظی وین به شرح زیر است. در این قسمت می توانید پیش از ثبت سفارش کلیات نمونه قرادادهای ما را مشاهده کنید.

قرارداد خدمات نمای شیشه ای کرتین وال فریم لس

اين قرار داد در تاريخ …….. میان مجموعه واعظی وین به نمايندگی …. که در اين قرار داد اختصارا مجری نامی‌شود و آقا/خانم ……… با کد ملی ……… که در اين قرار داد اختصارا کارفرما ناميده می‌شود تحت شرايط و ضوابط زير در دو نسخه با ارزش یکسان که یکی در اختیار کارفرما و دیگری در اختیار مجری است منعقد می‌گردد.

ماده يک: موضوع قرار داد

فروش و نصب نمای شیشه ای کرتین وال فریم لس …. استاندارد مورد نياز خريدار که مطابق با اندازه‌ها و مشخصات مندرج در نقشه پيوست که به تاييد و امضا ء طرفين رسيده است.

ماده دو: مبلغ قرارداد، شرايط و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرار داد طبق پيش فاکتور پيوست به شماره ….. که به تاييد طرفين رسيده جمعا …. ريال به حروف ریال تمام است.

نحوه پرداخت:

الف: مبلغ …. ریال به حروف …. ریال در هنگام تنظیم قرارداد به‌عنوان پيش پرداخت توسط کارفرما به مجری پرداخت گردید.

ب: مبلغ …. ریال پس از اعلام آمادگي ارسال تتمه اجناس مورد سفارش از طرف کارفرما به مجری پرداخت می‌گردد.

ج: مبلغ …. ریال پس از نصب و تحویل نهایی پروژه از طرف کارفرما به مجری پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱: هزينه‌ي حمل، تخليه و بيمه از کارخانه تا محل پروژه بر عهده‌ي کارفرما بوده که ایشان به صورت پسکرايه پرداخت خواهند کرد.

تبصره ۲: هيچگونه کسوري به مبلغ قرارداد تعلق نمي‌گيرد و کارفرما مکلف است مبلغ قرارداد را به صورت خالص به مجری پرداخت نمايد.

ماده سه: زمان تحويل

مدت زمان لازم جهت تحويل موضوع قرار داد …. روز کاري پس از اندازه‌گيري مي‌باشد‌، مشروط بر اينکه مبلغ پيش پرداخت به طور کامل وصول شده باشد.

ماده چهار: تعهدات فروشنده

تحويل کالاي موضوع قرارداد در تاريخ‌هاي مقرر در صورت عدم تحويل به موقع هر هفته ۱ درصد از کل بهاي قرارداد به عنوان جريم‌ي دير کرد به حساب بستانکاري کارفرما منظور می‌گردد.

ماده پنج: تعهدات خريدار

۱-۵. کارفرما موظف است در موعد قرارداد، اجناس و تجهيزات سفارشی خود را از مجری دريافت نموده و برابر ماده دو با مجری تسويه حساب نمايد.

۲-۵. کارفرما متعهد مي‌گردد که پس از اعلام تاريخ حمل توسط مجری، امکانات لازم را جهت تخليه و نگهداري محموله در محل پروژه فراهم نمايد؛ لذا کارفرما ضمن رعايت اصول تخليه بايد اجناس دريافتي را در محلي سرپوشيده و مناسب نگهداري نمايد. هر گونه خسارت وارده به اجناس در فاصل‌ی مدت نگهداری تا زمان نصب به عهده‌ی کارفرما خواهد بود.

۳-۵. چنانچه کارفرما نتواند پرداخت‌هاي موضوع ماده دو اين قرارداد را در تاريخ سررسيد انجام دهد، به ازاي هر هفته ۱٪ مبالغ درخواست شده به عنوان جريمه تاخير متعهد به پرداخت مي‌باشد.

ماده شش: حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرفین مي‌توانند با حسن نيت اختلافات في مابين را با مذاکرات حضوري و دوستانه حل و فصل نمايند و در صورت عدم توافق طرفين می‌توانند اختلاف را بر مبناي اصول قرار داد به مراجع ذی صلاح قانونی ارجاع نموده و راي صادره برای طرفين لازم الاجرا خواهد بود. ضمنا کليه هزينه‌هاي اين دعوي به عهده‌ي طرف محکوم است.

ماده هفت: فسخ قرارداد

چنانچه کارفرما از هر يک از شرايط قرارداد حاضر تخطي نمايد و ظرف مدت ده روز از تاريخ اخطار مجری نسبت به اصلاح آن اقدام ننمايد، مجری حق دارد بدون نياز به هرگونه تشريفات اداري يا قضايي نسبت به فسخ قرار داد اقدام نموده و خسارت وارده را از کارفرما وصول نمايد.

در صورتي‌که مجری نيز در اجراي تعهدات خود بيش از نصف مهلت تعیین شده تاخير نمايد و ظرف مدت ده روز از تاريخ اخطار، کارفرما نسبت به رفع آن اقدام نکند، کارفرما حق دارد قرار داد را فسخ نمايد.

ماده هشت: فورس ماژور

در موارد فورس ماژور چنانچه انجام عمليات قرارداد به دليل اتفاقاتي که رفع آنها خارج از حيطه اقتدار باشد براي يکي از طرفين غير ممکن مي‌گردد، طرفه زيربط مراتب را به طرف ديگر اعلام خواهد نمود، در اين صورت طرفين جهت تعيين تکليف و حصول توافق مذاکره خواهند نمود و چنانچه ظرف مدت بیست روز راه حل مرضي‌الطرفين حاصل نگردد و شرايط فورس ماژور ادامه يابد قرارداد ختم و طرفين جهت رسيدگي و تسويه اقدام خواهند نمود.

ماده نه: نشاني طرفين

آدرس مجری: ………. تلفن : …………

آدری کارفرما: ………. تلفن: ………….

کليه مکاتبات و مراسلات توسط هر يک از طرفين به نشاني مندرج در فوق ارسال خواهد شد. چنانچه هر يک از طرفين تغيير نشاني داشته باشد بايد در اسرع وقت نشاني خود را کتبا به طرف ديگر اعلام دارد، در غير اين صورت هرگونه مرسوله‌اي به نشاني قبلي از طريق پست سفارشی و يا اظهار نامه، ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ده: تنظیم سند

اين قرارداد در ده ماده و دو تبصره و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد را دارد تنظيم و توسط طرفين امضاء گرديده است.

امضای کارفرما                                    امضای مجری

0/5 (0 نظر)